Servisní programy

UPS CZ, spol. s r. o. nabízí kromě okamžité prodejní podpory také kompletní paletu servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy. Nejde jen o odstraňování již vzniklých závad, ale i o pravidelnou servisní údržbu – profylaxi zařízení včetně testování stavu baterií, telefonní pohotovostní služby „Hotline“, dálkový monitoring v servisním středisku firmy, revize elektrického zařízení a další sjednané služby, jako jsou například analýzy stavu a chování napájecích sítí, poradenská činnost atd. Tyto jednotlivé služby lze sjednat buď na základě vybraného předem připraveného servisního programu nebo lze vytvořit zcela individuální skladbu služeb dle vlastního výběru.Tento ucelený program servisní podpory zákazníka vytváří předpoklady pro spolehlivý a ekonomický provoz zálohovacích systémů a otevírá možnost zvyšování efektivity vlastní činnost zákazníka.Na základě dlouholeté praxe a zkušeností svých pracovníků zajišťuje UPS CZ, spol. s r. o. i servis řady dalších záložních systémů, které byly dodány jinými prodejci, zvláště v případech, kdy se uživatelé těchto zařízení již dříve rozhodli využívat našich služeb.

I. POHOTOVOSTNÍ SERVIS

Jedna se o minimalizaci doby přerušení provozu instalovaného zařízení vlivem technické poruchy. Obsahem pohotovostního servisu jsou technická pohotovost a pohotovostní zásahy. Technická pohotovost spočívá v nepřetržité připravenosti osob a technického vybavení (dílenské, komunikační mobilní prostředky a stanovený objem náhradních dílů) k pohotovostnímu zásahu s omezenou dobou prodlení, závislou na stupni pohotovosti.Po­hotovostní zásah se uskutečňuje v případě závady, která znemožňuje nebo ohrožuje provoz zařízení, nejpozději v termínu podle sjednaného nebo individuálně vyžádaného stupně pohotovosti.

SERVISNÍ SMLOUVY

Standardní základní záruční doba je 24 měsíců. Při podpisu servisní smlouvy v servisním středisku UPS CZ (viz. Všeobecné dodací podmínky) je možné prodloužit záruku na delší období. Během této doby budou bezplatně vyměněny a opraveny veškeré závady nezpůsobené kupujícím. Na základě servisní smlouvy zajišťuje UPS CZ, spol. s r. o. profylaktické kontroly a údržbu zařízení. UPS CZ disponuje servisními pracovníky se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří jsou proškoleni u jednotlivých výrobců, jsou vybaveny veškerou technickou dokumentací, zúčastňují se pravidelného školení, dostávají veškeré provedené změny novinky od jednotlivých výrobců.

V případě zájmu je možné provést zaškolení pracovníků uživatele pro základní údržbu zařízení a dodat obecné, provozní a servisní postupy.

II. PRAVIDELNÁ SERVISNÍ ÚDRŽBA

UPS CZ, spol. s r. o. zajišťuje servisní služby s cílem udržet trvalou provozuschopnost zařízení a minimalizovat pravděpodobnost vzniku závady, která by vyřadila celé zařízení z provozu. Jeho obsahem jsou periodicky prováděné práce několika plánovaných úrovní. Četnost pravidelných servisních údržeb se plánuje, provádí se podle typu zařízení a s ohledem na intenzitu provozu.

Pravidelná servisní údržba MTG

měsíční* půlroční prohlídka roční prohlídka ošetření po dvouletém provozu

  • měsíční prohlídky jsou prováděny pouze na žádost zákazníka Jednotlivé druhy profylaktických prohlídek a ošetření se provádějí na základě technologického předpisu, vychází z doporučení výrobce a odráží provozní potřeby zařízení.

Práce jsou prováděny podle časového plánu uživatele nebo plánu UPS CZ v úzké součinnosti obou partnerů. V případě zvýšené intenzity provozu jsou profylaktické práce prováděny na základě skutečně odpracované doby tzv. motohodin (Mh).

Pravidelná servisní údržba UPS

měsíční* půlroční* roční dvouletá

  • měsíční až půlroční prohlídky a údržba jsou sjednávány pouze na základě požadavku zákazníka.Vzhledem k vyrovnané intenzitě provozu je doporučován servis s roční periodou.

Preventivní prohlídka

Tento typ služby nalezne uplatnění zvláště u zařízení typu UPS. Standardní preventivní údržba sestává z preventivní prohlídky a následné údržby. Při tom jsou všechny vadné nebo degradované části nahrazeny bez prodlení novými. Samostatná preventivní prohlídka dovolí pro zákazníka stanovit náklady za následnou údržbu, která je potom provedena na základě objednávky v pozdějším termínu. Dále je této služby možno využít jako vstupní úkon při převzetí servisní činnosti.

III. OSTATNÍ SLUŽBY

Telefonní pohotovostní služba „Hotline“

Umožňuje zákazníkovi bezprostředně čerpat asistenční služby našeho odborného personálu a odvracet tak skutečné nebo i domnělé poruchy v systémech nerušeného napájení a vysvětlovat případné nejasnosti plynoucí z provozu těchto zařízení.

Dálkový monitoring v servisním středisku firmy

Na základě technických prostředků umožní nepřetržitou možnost přenosu informací ze sledovaného objektu (UPS, MTG, Energocentrum, Kogenerační jednotka) do servisního střediska UPS CZ, spol. s r. o. po 365 dní v roce v kteroukoli dobu. Slouží jako systém včasného varování (Pre-Warning Systém) před možnými provozními problémy, mapuje průběh událostí, umožňuje interaktivní dostupnost podrobných parametrů sledovaného systému nerušené dodávky elektrické energie, dovoluje zkrátit servisní odezvu na minimum a poskytuje maximální ochranu zájmů klienta. Nezanedbatelnou vlastností je i rozsáhlá, časem získaná databáze informací o chování konkrétního sledovaného objektu, umožňující analyzovat pravděpodobnost potenciálních problémů a navrhovat nejefektivnější cestu k jejich včasnému vyřešení.

Další speciálně sjednávané služby jsou poskytovány na základě konkrétních potřeb zákazníka.