Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). „Prodávající“ je firma UPS CZ, spol. s r. o., Kutnauerova 2275, 253 01 Hostivice, fax: +420 220 980 544, e-mail : servis@ups-cz.cz IČO: 27950123, DIČ: CZ27950123, , http://www.ups-cz.cz. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží a je běžně přístupný na serveru www.ups-cz.cz . Případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zákonná záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití nebo s podmínkami nakládání se Zbožím uvedenými v konkrétním záručním listu nebo se všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu Zboží, na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem či prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, na závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např. jiné než originální baterie do mobilního telefonu). Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem zanesenými viry, instalací softwaru nedodaného prodávajícím, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Zákonná záruka zaniká v případě porušení ochranných pečetí (plomb) umístěných na Zboží výrobcem či Prodávajícím.Zá­konná záruka zaniká u zboží, u kterého je stanovena v návodu na používání odborná instalace a ta nebyla provedena naší firmou, případně firmou, která má s námi uzavřenou servisní smlouvu. Instalace (kdo, kdy) musí být zaznamenána do záručního listu, nebo protokolu o servisním zapojení, případně do servisní knihy. Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za data ponechaná v paměti výrobku nebo na médiích, během servisního zásahu. Ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou kupujícímu následkem poruchy. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího před vydáním Zboží úhradu vzniklých nákladů na přepravu a náklady testování podle aktuálního platného ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného Zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy Zboží převzal; nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy Zboží vyzvednout.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska. Tento reklamační řád nabývá účinnost 10. října 2006. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

POSTUP REKLAMACE

Nesrovnalost v dodaném zboží nutno ihned a bez prodlení oznámit na reklamační oddělení na lince +420220980544 nebo emailem servis@ups-cz.cz . Vyřízení reklamace UPS: Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup: Vyplňte a vytiskněte reklamační protokol (protokol – formát doc, protokol – formát txt) nebo jej vypište ručně. Balení, které zašlete na reklamaci musí obsahovat – reklamované zboží (zboží, baterie, kryty), originální záruční list, kopii daňového dokladu a vyplněný reklamační protokol (v případě problémů s příslušenstvím dodávaným se zbožím je nutné přibalit i toto příslušenství). Zboží odešlete nebo dodejte k prodejci , nebo přímo na adresu společnosti.. Teď již stačí vyčkat na opravení (výměnu) zboží a doručení přepravní službou zpět k Vám na adresu
Vzor reklamačního protokolu

+420 733 313 311